§ 1. Foreningens navn
Foreningen er den norske avdeling av European String Teachers Association (ESTA). Dens navn er «ESTA-Norge «.

§ 2. Formål
Foreningens formål er å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskaplige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving  på strykeinstrument. ESTA-Norge søker å virkeliggjøre ESTAs målsetting på det nasjonale plan ved å:

 •         høyne kvaliteten på strykeopplæringen
 •         høyne kvaliteten på utdanningen av profesjonelle strykere
 •         høyne interessen for utøving av strykeinstrument

Formålet søkes realisert gjennom kursvirksomhet, publikasjoner og andre aktiviteter.

§ 3. Medlemskap
Personer og institusjoner  som anerkjenner foreningens formål, kan opptas som medlem. Medlemskap gjelder fra den dato medlemskontingenten er betalt. Utmelding må være skriftlig og sendes styret i ESTA-Norge ved leder.

§ 4. Kontingent
Medlemmene forplikter seg til å betale den kontingent som fastsettes på foreningens generalforsamling. En del av kontingenten overføres til ESTA. Størrelsen på overføringen til ESTA fastsettes på ESTA’s generalforsamling, basert på den enkelte forenings medlemstall.

§ 5. Organisasjon
ESTA-Norge ledes av et styre på fem medlemmer bestående av leder og fire styremedlemmer. Styret i ESTA-Norge bør møte minst en gang i året. Lederen innkaller til møte. Alle vedtak protokolleres. Møtereferat sendes alle styremedlemmer og varamedlemmer. For at styret skal være beslutningsdyktig, kreves det at 3 medlemmer av styret er tilstede.

§ 6. Valg
Valg av styre avholdes hvert år. På år med generalforsamling skjer valget som en del av dagsorden. De år det ikke er generalforsamling, skjer valget ved en annen passende anledning. Valget skal da varsles i god tid og innkalling skal skje skriftlig senest 4 uker før.

 • Leder velges for 1 år.
 • Styremedlemmene velges for 2 år, slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år.
 • Varamedlemmer velges for 1 år.
 • Revisor velges for 2 år.
 • Valgkomité velges for 2 år, slik at 1 av medlemmene er på valg hvert år.

§ 7. Generalforsamling
ESTA-Norge holder generalforsamling hvert annet år på det tidspunkt i året styret finner mest hensiktsmessig. Varsling av generalforsamling skal skje i god tid. Innkomne saker for behandling på generalforsamlingen, skal være styret i hende senest 4 uker før generalforsamlingen.

Innkalling med saksliste skal skje skriftlig senest 2 uker før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Beretning for perioden
 4. Godkjenning av regnskap
 5. Valg av leder til styret for 1 år
 6. Valg av 2 medlemmer til styret for 2 år
 7. Valg av 2 varamedlemmer til styret for 1 år
 8. Valg av 1 medlem til valgkomitéen som i 2 år finner leder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret etter foreningens valgordning. Valgkomitéen finner også nytt medlem til valgkomitéen.
 9. Valg av revisor
 10. Innkomne forslag.

Styret bestemmer selv arbeidsfordeling.

§ 8. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan vedtas på generalforsamlingen hvis minst halvparten av er møtt frem. Hvis mindre enn halvparten av medlemmene er møtt frem, skal det holdes uravstemning over forslag til vedtektsendring.

§ 9. Oppløsning av foreningen
Samme regler gjelder her som for vedtektsendring, bortsett fra at det her kreves 2/3 flertall.

 
§ 10. Forholdet til ESTA
Vedtekter for og endringer i vedtekter for ESTA-Norge skal i henhold til ESTA’s lover godkjennes av ESTA.

Ved oppløsning av ESTA-Norge tilfaller ESTA-Norges de formål som generalforsamlingen vedtar i tilknytning til oppløsningen.

Vedtektene ble vedtatt på ESTA-Norge sin første generalforsamling i Bergen 20. september 2002.

Siste vedtektsendring ble gjort etter uravstemning høsten 2012.